តំបន់ផ្ទះបាយសហសម័យដែលងាយស្រួលសម្រាប់គ្រួសារគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អបំផុតនៃប្រដាប់ប្រដាររលូនក៏ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រី Walnut ដ៏កក់ក្តៅ។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្ដេកនៃឈើបន្ថែមភាពខុសគ្នាក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនដល់ចន្លោះ។